Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Altenburg » Diasammlung Sykora » 05. Pohlhof
thulb-logo-gray
stat2_logo.png